top of page

KVKK Başvuru Formu

Genel Açıklamalar

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

  • Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Dijitalbilgin Dijital Pazarlama Danışmanlık şirketine ait olan Ally Organizasyon bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

  • Bu kapsamda “yazılı” olarak Ally Organizasyon’a yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; ıslak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla Bedir mh. Çevreyolu cd. Evre Yapı Plaza No:139 Kat-2 Selçuklu - Konya, Türkiye” adresine postalayarak, Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Ally Organizasyon’un internet adresindeki ilgili e-postaya gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.

  • Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular Ally Organizasyon’a ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

  • Ally Organizasyon’a iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin Ally Organizasyon’a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Ally Organizasyon’un vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

  • Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. B0aşvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

  • Ally Organizasyon’un Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

A. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim:

Soy İsim:

T.C Kimlik No:

Telefon No:

E-posta:

Adres:

 

B. Başvuru Sahibinin ALLY ORGANİZASYON ile Olan İlişkisi

Lütfen ALLY ORGANİZASYON ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

 

☐ Müşteri ☐ Çalışan Adayı ☐ Eski Çalışan ☐ İş Ortağı ☐ Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

Diğer:……………………………………....…………………………………………………

 

ALLY ORGANİZASYON içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.):

…………………….........................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………….

 

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz Çalıştığınız yıllar:…………..…………………………… Çalıştığınız birim:…………..……………………………...

***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:………..………………………………… İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..……………………………...

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz Çalıştığınız firmanın unvanı:……………………………………………………… Çalıştığınız pozisyon:……….……………………………….……………………….

 

C. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………………………………………………………………………………………………………………………………

 

D. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum

 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

 

☐ Elden teslim almak istiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu form, ALLY ORGANİZASYON ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ALLY ORGANİZASYON tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ALLY ORGANİZASYON tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ALLY ORGANİZASYON, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı soyadı :

 

Başvuru tarihi :

 

İmza :

bottom of page